شیهد اول

 

بر تو باد به تقواى الهى ، در پنهان و میان جمع ! خوبى را براى همه آفریدگان بخواه ، گرچه به تو بدى روا داشته باشند.

یکی از مهم ترین تفاوت های انسان عالم با غیر عالم و حکیم با غیر حکیم این است که انسان حکیم همیشه گزیده گو است.

 کمی می گوید اما اگر بخواهی حرفهایش را خوب بفهمی یا به دیگران بفهمانی می توانی برای گفته هایش شرح بنویسی. از این رو بسیاری از کتابهای علمای بزرگ ما شرح خورده و ما شروح مختلفی از کتابهای گوناگون داریم.

 اما کسی که عالم نیست شاید یک ساعت حرف بزند ولی خلاصه و چکیده حرف و صحبت او پنج دقیقه باشد. بقیه اش توضیح اضافی است.

 حالا تصور کنید در محضر شهید اول, صاحب کتاب لمعه دمشقیه نشستیم و از او می خواهیم برای ما سخن بگوید. قطعا مانند کتابش بسیار موجز و پر محتوا به شما توصیه خواهد کرد.در این جا بخشی از توصیه های این شهید بزرگوار را خدمت شما خوانندگان عزیز ارائه خواهیم کرد.


بسم الله الرحمن الرحیم

 

بر تو باد به تقواى الهى ، در پنهان و میان جمع ! خوبى را براى همه آفریدگان بخواه ، گرچه به تو بدى روا داشته باشند.

در برابر آزار دیگران ، بردبارى ورز. اگر به تو اهانت شد، یا ناسزا شنیدى ، در پاسخ ، سخنى ناروا مگو.

 

هنگامى شعله ور شدن خشم ، از کلام ناپسند بپرهیز، از جایت بلند شو، در مکان دیگر بنشین و خود را به کارى دیگر مشغول کن تا خشمت فرو نشیند.

مدام در فکر بهسازى آخرت و سعادت دنیا باش .

 

در همه حال . به خدا توکل کن و در همهمهات به او اطمینان (داشته باش ). بر تو باد پاسدارى و شکر گذارى کسى که به تو خوبى مى کن و تو را نعمت مى دهد.

از قهقهه و خنده بپرهیز، زیرا غفلت آرد و دل را بمیراند.

 

به هر کارى مشغولى ، نماز اول وقت را ترک مکن . اگر - معاذالله - نمازت قضا شد، در اولین فرصت جبران کن .

در هر حال و مکان ، دانش آموز باش . پرگو مباش . بیشتر به شنیدن علاقه مند باش تا گفتن . با استادت مشاجره مکن و گفته هاى او را بر مگردان . آنچه را فراگیرى در شب مرور کن .

 

با قرآن مانوس باش . وردى از قرآن را براى خودت برگزین . اگر مى توانى ، قرآن را حفظ کن و اگر ممکن نیست ، هر چند آیه اى که در توانت هست ، از برکن .

 

کوشش کن امروزت بهتر از دیروزت باشد، و تلاش کن در هر روزى - گرچه اندک - تکامل پیدا کنى .

مبادا به گفته سخن چینان گوش فرا دارى ، زیرا بدبختى بى شمار به دنبال آرد و تاثیر شومى بر نفس مى گذارد.

در زیارت مشاهده مشرفه یا خواندن زیارت آنها، از راه دور غفلت مکن .

 

به هنگام تعلیم و نشر دانش ، از پرگویى بپرهیز. غیر علمى و بدون مستند سخن مگو. تنها ناقل سخن دیگران مباش ، خودت نسبت به مطالب و مسایل صاحبنظر شو.

 

در هر روز، بیست و پنج مرتبه (( اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و السلمات )) را بخوان و در این دعا، ثواب و مزدى بسیار است .

پس از نماز عصر، هفتاد و هفت مرتبه ذکر استغفار را بخوان . نیز سوره قدر و توحید را بسیار قرائت کن