سعی کردم به کمک ثابت‌های فیزیک، اعداد ۱ تا ۱۲ روی صفحه‌ی ساعت را به شکل دیگری بنویسم. نتیجه شکل زیر است.

ساعتی برای دوستاران فیزیک

در ضمن عقربه‌ها هم شکل خاصی دارند (؟).