یکی از راههای هموار رفتن به بهشت این است که

از نگاه حرام که ضرورت ندارد و لذت هم ندارد صرف نظر کنیم

زیرا این کار فقط برای خراب کردن ودشوار کردن راه رسیدن به خداست.