«اگر شده در همۀ عمر لااقل یک بار زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام بخوان و از آن محروم نمان.»مصباح الهدی، صفحۀ 305، فراز 4