یکی تعریف میکرد:

چند روز پیش داشتم از یکی از شهرک های اطرف تهران عبور میکردم که با دیدن این صحنه جفت پا پریدم رو ترمز.

نه بابا ، این خانومه با شلوارک اون هم تو روز روشن وسط خیابون …….

 


 
 

 

 

کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!

واسه همین رفتم جلو که از نزدیک ببینمش  آب دهنم رو قورت دادم و آروم نزدیک شدم….

کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

شانس ما رو ببین

کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!