محققان می گویند مشت کردن دست راست و چپ قسمت های کلیدی مغز را
که مربوط به ذخیره و یادآوری حافظه است، فعال می کند.

محققان این روش را به
افرادی توصیه می کنند که قلم و کاغذی در دست ندارند. نتایج این یافته ها نشان می
دهد، حرکت های ساده بدن با ایجاد تغییرات موقت در عملکرد مغز، حافظه را بهبود می
بخشد.