خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود:
 
ای موسی :  شش چیز در شش موضع قرار دارد و مردم در شش چیز دیگر به دنبال آن می گردند و هرگز به آن نمی رسند.
اول –  من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا به دنبال آن هستند.
دوم- من علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری بدنبال آن هستند.
سوم- من عزّت را در نماز شب قرار دادم و مردم در ابواب سلاطین بدنبال آن هستند.
چهارم- من بلندی و رفعت و درجه را در تواضع قرار دادم و مردم در تکبّر بدنبال آن هستند.
پنجم- من اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم در قیل و قال بدنبال آن هستند.
ششم- من بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم در زیادی مال و ملک بدنبال آن هستند.