کم کم غـــروب ماه خـــــدا دیده
می‌شود

صــــد حیف از این بساط که برچیـــده
می‌شود

در این بهـــار رحمت و غفــــران و
مغفرت

خوشبخت آن کس است که بخشیده می‌شود