اگر برای شهادت ایشان پیراهن سیاه بپوشیم، برای ولادت آن بزرگوار، اظهار شادی کنیم، گاهی چند خط در مورد زندگی شان بخوانیم،

چند روزیبک گراند کامپیوترمان را مذهبی کنیم، تم موبایلمان را مذهبی کنیم، ماهی چند حدیث از ایشان مطالعه کنیم، قابی از یک حدیث بر دیوار خانه یا محل کارمان نصب کنیم و به طور کلی خودمان را با این موضوع الهی درگیر کنیم،

کم کم حجاب های گذشته برطرف می شود، نور الهی می تابد و آن حالت عاشقانه ای که باید باشد، کلید می خورد