کسی که از اوج می ترسد پایین ترین پله را بالاترین پله می
بیند.

 

حسرت دیگران شدن مخور این من را کسی جز من ، من
نمی کند.