آیت الله حق شناس می فرمودند: "حاج حسین زاهد” اولین استاد من بود. سه توصیه به من داشت:

اول: نمازت را اول وقت بخوان.

دوم: نماز شب را فراموش نکن.

سوم: درست را بخوان.


من در طول زندگی ام موارد سه گانه را سرلوحه کارهای روزانه ام قرار دادم.