قرآن کریم می فرماید:

ای فرزندان آدم،درحقیقت مابرای شما لباسی فروفرستادیم که بدن های شمارا

می پوشاندوبرای شمازینتی است وبهترین جامعه(لباس)تقوا است.این ازنشانه های

(قدرت)خداونداست که متذکرشوید.

 

انواع عفت کدام است؟

1-عفت درگفتار 2-عفت در راه رفتن 3-عفت درنشان دادن زینت آلات،آرایش

صورت ویاموی سر 4-عفت درپوشش لباس 5-عفت در رفتارومعاشرت