بار خدایا تویی که فرمانفرمایی

هر آنکس را که خواهی فرمانروایی بخشی

و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى

و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار گردانى

 همه خوبیها به دست توست

و تو بر هر چیز توانایى

آیه26 سوره آل عمران