هرگز حکایت حاضر و غائب شنیده ای ؟

من در میان جمع و دلم جای دیگرست …