پدر و مادرشان، در بمباران اسرائیلی‌ها کشته شدند. یتیم
شدند. همین.