سلام
...
.

..دنیا خیلی بی وفاست مرگم یهو میاد پیر وجوون هم
نمی شناسه میاد سراغ همه بدون هیچ شکی بیایم کاری کنیم اگه
دلخوری خدای
نکرده دشمنی با کسی داریم اشتی کنیم تا کینه ها تموم
بشه فردا 
پشیمون نشیم که چرا این کارونکردیم...

امیدوارم همه مرا ببخشندو من همه را بخشیدم ودر سفری که در پیش دارم به دعای خیرتان نیاز مبرم دارم