هرشب، پیش از اینکه به خواب رویم

همه آدم ها را ببخشیم و با قلبی پاک بخوابیم

 

هر صبح ، یک شروع دوباره است،

یک نفس عمیق بکشیم ودوباره کارهایمان راشروع کنیم