شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.