سلام با طلب حلالیت

انشاءالله در زیارت خانه خدا و دیدن قبه خضراء و

استشمام عطر حضرت زهرا و  ائمه بقیع

نائب الزیاره دوستان باشم