سفر عمره

یکی از اساسی‎‌ترین نکات قابل توجه در این سفر «کوتاه بودن عمر سفر» است. این سفر 10
روزه علی رغم تعداد روزهایش، بسیار سریع می‌‎گذرد و همه افراد قبل از آن که به خود بیایند، سفر را تمام شده
می‌‎بینند.

به این محاسبه دقت کنید:

10 روز *  ٢۴ساعت = 240 ساعت ، زمان کلّ سفر

**********************

امّا زمان‌‌هایى که از مقدار فوق بابت کارهاى غیر عبادى کسر مى‌‌شود به
قرار زیر است:

3 روز * ٢۴ ساعت = 72 ساعت در حرکت (این 3 روز از حرکت، شامل رفتن از ایران به سمت عربستان، بازدیدهای دوره در
مدینه و مکّه، حرکت از مدینه به مکه برای انجام مناسک عمره و برگشت به ایران
می‌‎باشد)

1 ساعت (حمام) * 10 روز = 10 ساعت (این مقدار ساعت در روز، حداقل قطعی استفاده از حمام، دستشویی و وضو گرفتن
با توجّه به شرایط جوّى عربستان است)

1 ساعت (غذا) * 10 روز = 10 ساعت (این زمان نیز حداقل قطعی در روز برای غذاخوردن در سه وعده روزانه
می‌‎باشد که البته براى برخى افراد بیش از این مقدار خواهد بود)

8 ساعت (خواب و استراحت) * 10 روز = 80 ساعت (با توجه به گرمی هوا این ساعت خواب و استراحت محاسبه می‌‎شود که شامل استراحت شبانه، استراحت بعد از نمازها، استراحت بعد از غذا در
بعد از ظهر است)

حال، اگر این مقدارها را با هم جمع بزنیم 172
ساعت مى‌‌شود، که این مقدار حدّاقل زمانی است که یک فرد در این سفر به طور
طبیعی براى موارد گفته شده هزینه خواهد کرد.

**********************

240 ساعت (زمان کلّ سفر) – 172 ساعت (زمان تلف شده به طور طبیعى) = 68 ساعت
(باقیمانده زمان)

البته دقّت دارید که این 68 ساعت بدون احتساب رفتن به بازار جهت خرید سوغات
در این سفر معنوى است و این مقدار یعنى 2 شبانه‌‌روز و 20 ساعت. یک سفر 10 روزه با
محاسبه‌‌اى ساده به سفرى تقریباً 3 شبانه‌‌روز تبدیل شده است.

متأسفانه خرید و بازار گردی یکی از ارکان این سفر برای همه و به ویژه
بانوان به شمار می‌‎رود. گویی اگر این بازارها مورد توجه و عنایت قرار نگیرند، عمره آن‌‌ها با
اشکال روبرو می‎‌شود. اگر فقط نیمی از وقت خود را برای بازار قرار دهیم که معمولاً بیش از
این است، معلوم مى‌‌گردد ما در این سفر فقط یک شبانه روز و نصفبیدار و هوشمند خواهیم
بود. به نظر شما، این 5/1 روز با این همه هزینه که انسان صرف مى‌‌کند، وقت زیادی
برای ارتباط با خداست؟ پس باید فکرى کرد و در این سفر معنوى که معلوم نیست دیگر بار
نصیب انسان گردد، با توشه‌‌اى فراوان و دست پُر بازگردیم.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
maryam

کعبه یک سنگ گرانی ست که ره گم نشود/حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست..